"חטא העיגול" או מגמת הבידול – מנורה יישרת קנים

מה הביא את האדמו"ר האחרון מלובביץ לאמץ עיצוב מנורה יִשְרת קנים?

אחת היוזמות החשובות והמרשימות של חב"ד היא הדלקה פומבית של נרות החנוכה בעשרות מוקדים ברחבי תבל. זכיתי לחוות הדלקת נר חנוכה מרגשת במיוחד במרכז העיר מוסקבה, במעמד הנשיא פוטין, הרב הראשי ברל לזר וציבור מוסקבאי גדול. שם, כמו בכל העולם, מנורה יִשְרת הקנים היא סמלה הבולט של חב"ד, שנושאת בגאון את הבשורה היהודית בעולם. מדוע חרגה חב"ד מהעיצוב המוכר במסורת – מנורה עגולת קנים כדמות הקשת?

אין בידינו איור מנורת המשכן והמקדש הראשון. האיור הקדום ביותר שנחשף עד כה חקוק על מטבע של אחרון החשמונאים, מתתיהו אנטיגונוס, ששלט בארץ סביב 37 לפנה"ס. איור, שנחקק במדינת ישראל על מטבע של 10 אגורות. בבית הכוהנים שבעיר העליונה בירושלים התגלה תרשים מנורה מימי הורדוס, 4-37 לפנה"ס. בחפירות הר הבית התגלתה מנורה חקוקה באבן, אף היא מימי הורדוס. כמה עשרות שנים מאוחר יותר חרט מאן דהוא חמש מנורות על קיר הכניסה לקבר יאסון, בשכונת רחביה בירושלים. כל אלה ממצאים מהימים בהם בית המקדש ניצב על תלו, ובו המנורה. כל מי שעיצב מנורות אלו, בוודאי, ראה את המנורה במקדש.

המנורה אינה מופיעה על מטבעות מימי המרידות ברומאים. אולי האבל על החורבן הביא יהודים להימנע מכך ואולי התקווה לחידוש המקדש במהרה בימיהם. מהמאה השלישית לספירה הייתה המנורה איור רווח. בעיר דורה אירופוס שעל גדת נהר הפרת, נחשף בית כנסת מרשים ביותר, על קירותיו שלוש מנורות שבעה קנים מעוצבות. שפע מנורות שבעה קנים מעטרות התגלו בבתי כנסת קדומים, בקברים ועוד. סמוך אחרי מלחמת ששת הימים נערך סקר ארכיאולוגי בדרום הר חברון. בכפר סמוע התגלו שבע מנורות חקוקות באבן, אחת מהן מעוטרת שופר, לולב ואתרוג ניצבת בכניסה לבית הכנסת בכפר עציון. לא הרחק משם חשפנו בית כנסת בסוסיה שרצפת הפסיפס שלו מעוטרת שתי מנורות שבעה קנים. הארכיאולוג דוד עמית ז"ל חשף מנורת שיש מרשימה בחפירה במעון הסמוכה. רוב מוחלט של המנורות הללו מעוצבות קנים מעוגלים בקשת. מנורות אומנותיות מעטות ביותר מעוצב בקנים ישרים.

הידועה מכל, מנורת המקדש בשער טיטוס ברומא, היא המקור לסמל המדינה. איור זה מעורר מחלוקות: בסיס המנורה המקורי היה בן שלוש רגליים, נראה שהוא נפגם בחורבן ובמסע לרומא. לקראת מצעד הניצחון הציבו הרומאים את המנורה על כַּן שנלקח ממקדש רומי, עליו מונחת המנורה שנישאת בידי חיילים רומיים בשער טיטוס. וכך היא נראית בשער טיטוס.

המנורה בשער טיטוס נישאת על ידי חיילים רומאיים

לעומת כל אלה קבע האדמו"ר האחרון מלובביץ: "ששת קני המנורה נמשכים [מהקנה האמצעי] לצד מעלה בקו ישר באלכסון, דלא כבציורי המנורה הרגילים שהם נמשכים בחצי קשת" (דבר מלכות, תשנ"א ועוד). מה ראה הרבי לאמץ דגם שונה מהמקובל במסורת ובממצא הארכיאולוגי ולהנחות את חסידי חב"ד לדבוק רק בדגם זה?

המקור לדברי הרבי הוא איור המנורה בפירוש המשניות לרמב"ם (מנחות פ"ג). וכך כתב בנו, רבי אברהם: "ששת הקנים נמשכים מגופה של המנורה לצד ראשה ביושר [=בקו ישר] כמו שצייר אותה אבי מרי ז"ל [הרמב"ם], לא בעיגול כמו שצייר אותה זולתו" (תרומה, כה לב). וכך רש"י על התורה: ששת הקנים "באלכסון נמשכים ועולים" (פר' תרומה, שם).

מנורת המקדש על פי איור של הרמב"ם

האיור של הרמב"ם מעורר קושיות. הרב קאפח, מתרגם ומבאר פירוש המשניות לרמב"ם, טען: "ותמוה הוא הציור שכל הגביעים הפוכים, רחבים מלמטה וצרים מלמעלה, היפך מה שכתוב כאן [בפירוש המשניות] … נראה לי כי צורת הגביעים שבציור שגגה שיוצאת מלפני השליט וצריכים להפוך את כולם שיהיו רחבים מלמעלה וצרים מלמטה … ורבינו בציורו לא דק [=דייק] כלל. וכמו שכתב שמטרתו בציור – היאך היא הייתה נראית באופן כללי". הרמב"ם לא התכוון, איפוא, להראות את עיצוב המנורה. הרב קאפח מבחין שם בין ציור הגביעים, בו שגה הרמב"ם, לבין הקנים הישרים בהם, לדעתו, צדק הרמב"ם. זאת בטענה שהמקור לקנים מעוגלים בשער טיטוס שהוא מזויף, לדברי הרב קאפח. ייתכן שמה שטרד את מנוחתו של הרב קאפח הם גריפוני ים – אלילים יווניים-רומיים שעל כַּן המנורה בשער טיטוס, ומשם בסמל המדינה(!). לעיל ראינו שאין בסיס לטענת הזיוף שאינה אלא טעות בהבנת רגל המנורה בשער טיטוס.

הרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, יצא להגן על המנורה המסורתית, עגולת הקנים: "הקשת במקומה עומדת … המסורת והארכיאולוגיה מצדדים חד משמעית בעמדה המעוגלת … יש לראות בציורים אלו עדות לכך שקני המנורה היו עשויים כמין קשת. עדות סותרת מאותה תקופה אין בנמצא" (מוסף שבת, מקור ראשון, כ"ז בכסלו תשס"ח). והרחיב בכך במקומות נוספים.

מדוע צייר הרמב"ם מנורה יישרת קנים? – ייתכן שביקש להרחיק אותנו מעבירה, שהרי נפסק להלכה: "לא יעשה אדם בית תבנית היכל … מנורה כנגד מנורה, אבל עושה של חמישה ושל שישה, ושל שמונה (קנים) ושל שבעה לא יעשה" (מנחות, כח ע"ב, ובמקבילות). לדעת הראי"ה קוק לכן קבעו שמונה ימי חנוכה: "כדי שלא יבואו לעשות מנורה בת שבעה קנים, שהוא איסור דאורייתא … ואם יתקנו ז' נרות, יִמצאו הרבה שיעשו מנורה בת ז' קנים … קרוב המכשול לעשות תבנית המנורה" (מצוות הראי"ה, סימן תר"ע).

הרב פרץ אוריאל בלוי, איש חב"ד, טרח לבסס את דמות מנורת חב"ד. בין השאר טען: "המכנה המשותף בכל ההוכחות הארכיאולוגיות אחד הוא: קביעה ברורה … שבסוף ימי בית שני, המנורה הייתה עגולה. אמת ונכון – 'סאוּ ווט'? מה קרה? – נהדר, מקסים! אך לא רלוונטי לענייננו". לדעתו, העדות המדעית, ארכיאולוגית, אינה נוגעת לעולמה של תורה, יש ביניהם חיץ מלא ובלתי חדיר. ועוד: "מנורת זהב יפה ונהדרת מוצבת בבית המקדש [השני] – אך אין זו המנורה האידיאלית הנדרשת לכתחילה מלכתחילה, מהדרין מן המהדרין, על פי ההלכה". ישפוט הקורא עד כמה עלה בידו לאשש את דברי הרבי.

הרבי קבע שהדבקות במנורה הישרה נועדה לעקור מהשורש את דמות המנורה המסורתית, אותה קשר לגלות, לחושך ולעבודה זרה. קשר מוזר שהרי בארץ ישראל התגלו רוב המנורות הללו. נראה שזו הקדמה לטיעון אחר של חב"ד. הרב בלוי חתם את מאמרו בטיעון מפתיע:

האם יש מקום למחשבה המתגנבת במוחי שכל ההצדקה האובססיבית של הקנים העגולים – בשורשה באה להאדיר את סמלה של "תקומת ישראל", זו של מנורת שבעת הקנים, זו המסמלת את "אתחלתא דגאולה" … מי יודע את שורשי החטא הקדמון? מי יודע שורשיו של חטא העיגול? (אל מול פני המנורה, תגובה לרב ישראל אריאל).

סמל מדינת ישראל

ויש לתמוה – במרכז חב"ד בארה"ב, 770, ניצבה מנורה עגולת קנים כפי שנהגו אדמו"רי חב"ד לדורותיהם. רק אחרי קום המדינה הורה הרבי האחרון לדבוק במנורה ישרה. קיימת זיקה ישירה בין מדינת ישראל וסִמלה לבין המנורה הישרה שאִמצה חב"ד. שמא ואולי, בלשונו של הרב בלוי, האובססיה החב"דית שלא לראות במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, אלא גלות, עומדת בשורשי עיצוב המנורה?! (הרב יחזקאל סופר פרסם עלון, "על חטא העיגול", לדעת הרבי מלובביץ העיצוב המקובל של לוחות הברית בראשן שתי קשתות, גם הוא "חטא העיגול"). הרבי הורה לכל בתי הספר של חב"ד בארץ, להצטרף לחמ"ד [מינהל החינוך הממלכתי דתי במשרד החינוך] ולא לחינוך החרדי, ויש לברך על כך! אבל, היה לכך מחיר, שימוש בטפסים ובניירות המכתבים של מדינת ישראל, בראשם מתנוססת המנורה העגולה, סמל המדינה. על כך אמר הרבי:

מוסדות החינוך וכיוצא בזה המציירים על גיליונותיהם וניירות המכתבים שלהם וכיוצא בזאת ציור המנורה, ומציירים את קני המנורה כחצי קשת … כדאי ביותר שישנו את הציור ויציירו את הקנים באלכסון (ליקוטי שיחות, כא, עמ' 164 ואילך).

המנורה יִשְרת הקנים התקבעה בחב"ד רק על ידי הרבי האחרון מראשית שנות ה-50 של המאה ה-20, ומאז דבקים חסידיו במנורה הישרה. נראה שכל זאת בתגובה להקמת מדינת ישראל והבחירה במנורת שבע קנים כסמל מדינת ישראל. ואין בכך כדי לעמעם, חלילה, את תרומתה הגדולה והחשובה של תנועת חב"ד לעם היהודי ולמדינת ישראל!